Algemene aanvullende Gebruiksvoorwaarden www.brewz.nl & mybrewery.brewz.nl

1. Welkom bij Brewz.

  Lees verder voor de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de website, producten, advertenties en applicaties. Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze voorwaarden of de Advertenties, neem dan contact met ons op via:

  E-mail: support@brewz.nl

  Uw gebruik van de website betekent op enigerlei wijze dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden, en deze Voorwaarden blijven van kracht zolang u de link van de partners gebruikt die op de website www.brewz.nl en/of mybrewery.brewz.nl worden aangeboden. Deze Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document en die in het Privacybeleid en andere relevante beleidsregels, die ook elders op de website staan.

  2. Zullen deze Voorwaarden ooit veranderen?

  Wij proberen onze Dienstverlening voortdurend te verbeteren, dus het kan zijn dat deze Voorwaarden samen met onze weergegeven Advertenties moeten veranderen. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

  3. Hoe zit het met mijn privacy?

  Brewz neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus. Voor het huidige privacybeleid van Brewz klikt u hier.

  4. Wat zijn de basisprincipes van het gebruik van Brewz?

  U verklaart en garandeert dat u een persoon bent die de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract te vormen (of indien dit niet het geval is, dat u de toestemming van uw ouder of voogd heeft gekregen om in te loggen bij de partners van Brewz, die op de website staan weergegeven en dat uw ouder of voogd namens u heeft ingestemd met deze Voorwaarden). U zult de link naar de partners van Brewz alleen gebruiken op een manier die voldoet aan alle wetten die op u van toepassing zijn. Als uw gebruik van de Advertenties verboden is door toepasselijke wetten, dan bent u niet bevoegd om de Advertenties te gebruiken. Wij kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor uw gebruik van de Advertenties op een manier die in strijd is met de wet.

  5. Hoe zit het met berichtgeving?

  Als onderdeel van de Website van Brewz kun je berichten en nieuwsbrieven ontvangen, waaronder berichten die Brewz je stuurt (bijvoorbeeld via e-mail).

  6. Intellectueel eigendom

  U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u niets zult verstrekken of bijdragen, met inbegrip van Inhoud of Gebruikersinzending (zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd), aan de Website of anderszins zult gebruiken of samenwerken met de Partners, op een wijze die:

  (a) de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders (inclusief Brewz) schendt of overtreedt;

  b) enige wet- of regelgeving schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige toepasselijke wetgeving inzake exportcontrole, privacywetgeving of enig ander doel dat redelijkerwijs niet door Brewz is bedoeld;

  (c) gevaarlijk, schadelijk, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;

  (d) op enigerlei wijze probeert het wachtwoord, het account of andere beveiligingsinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen;

  (e) de beveiliging van een computernetwerk schendt, of wachtwoorden of beveiligingscodes kraakt;

  (f) Maillist, Listserv, enige vorm van auto-responder of "spam" uitvoert op de Advertenties, of enige processen uitvoert of activeert terwijl u niet bent ingelogd op de Advertenties, of die anderszins de goede werking van de Advertenties verstoort (inclusief door een onredelijke belasting van de infrastructuur van de Advertenties);

  (g) pagina's, gegevens of delen van of met betrekking tot de Advertenties of Inhoud "crawlt", "schraapt" of "spidert" (met behulp van handmatige of geautomatiseerde middelen);

  (h) een aanzienlijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat; of

  (i) de broncode of onderliggende ideeën of informatie van of met betrekking tot de Advertenties decompileert, reverse-engineert of anderszins probeert te verkrijgen.

  Een schending van het voorgaande is reden voor beëindiging van uw recht op gebruik van of toegang tot de Website. Dergelijke handelingen kunnen ook leiden tot civiele of strafrechtelijke gevolgen.

  7. Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de website en de partners, die staan vermeld op de website?

  De materialen die worden weergegeven of uitgevoerd of beschikbaar zijn op of via de partnerwebsites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, grafieken, gegevens, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, Gebruikersbijdragen (zoals hieronder gedefinieerd) enzovoort (al het voorgaande, de "Inhoud") zijn beschermd door auteursrecht en/of andere wetten inzake intellectuele eigendom. U belooft zich te houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, handelsmerkregels, informatie en beperkingen in alle Inhoud die u opent via de Partner websites, en u zult geen Inhoud gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven, in licentie geven, verkopen, commercialiseren of anderszins exploiteren voor enig doel waarvan u niet de eigenaar bent, (i) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van die Inhoud of (ii) op een manier die de rechten van iemand anders (inclusief Brewz) schendt.

  U begrijpt dat Brewz geen eigenaar is van de op de site geplaatste websites van de partners.

  8. Wie is verantwoordelijk voor wat ik zie en doe op de website?

  Alle informatie of Inhoud die openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden via de Website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke Inhoud afkomstig is, en u betreedt al dergelijke informatie en Inhoud op eigen risico, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in die informatie of Inhoud of voor schade of verlies dat u in verband daarmee zou kunnen lijden. Wij kunnen niet controleren en zijn niet verplicht enige actie te ondernemen met betrekking tot hoe u de Inhoud kunt interpreteren en gebruiken of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van het feit dat u bent blootgesteld aan de Inhoud, en u ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van Inhoud via de website. Wij kunnen de identiteit van de gebruikers met wie u in contact komt bij het gebruik van de website niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor welke gebruikers toegang krijgen tot de partner website.

  De website bevat links of verbindingen naar websites of advertenties van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Brewz. Wanneer u websites van derden bezoekt of advertenties van derden gebruikt, accepteert u dat daar risico's aan verbonden zijn en dat Brewz niet verantwoordelijk is voor dergelijke risico's.

  Brewz heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, nauwkeurigheid, privacybeleid of praktijken van of meningen geuit op websites van derden of door derden waarmee u via de Advertenties communiceert. Bovendien zal en kan Brewz de inhoud van sites of advertenties van derden niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Wij raden u aan om op te letten wanneer u de Advertenties verlaat en om de voorwaarden en het privacy beleid te lezen van elke website of dienst van derden die u bezoekt of gebruikt. Door de website te gebruiken, ontslaat u ons van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites of advertenties van derden.

  Uw interacties met organisaties en/of personen die u op of via de website van derden vindt, met inbegrip van betaling en levering van goederen of advertenties, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke organisaties en/of personen. U dient elk onderzoek te doen dat u nodig of passend acht voordat u overgaat tot een online of offline transactie met een van deze derden. U stemt ermee in dat Brewz niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties.

  Als er een geschil is tussen deelnemers op deze site of Advertenties, of tussen gebruikers en een derde partij, gaat u ermee akkoord dat Brewz niet verplicht is zich hiermee te bemoeien

  9. Brewz heeft controle over haar blog.

  Het staat Brewz ook vrij om uw blog te beëindigen om welke reden dan ook naar eigen goeddunken, inclusief uw schending van deze Voorwaarden. Brewz heeft het exclusieve recht om te beslissen of u een van de beperkingen in deze Voorwaarden schendt.

  10. Garantie disclaimer.

  Brewz en haar licentiegevers, leveranciers, partners, moederbedrijven, dochterondernemingen of gelieerde entiteiten, en elk van hun respectieve functionarissen, leden, werknemers, consultants, contractmedewerkers, vertegenwoordigers en agenten, en elk van hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden (Brewz en al deze partijen samen, (de "Brewz Partijen") geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de Advertenties, inclusief maar niet beperkt tot enige Inhoud vervat in of benaderd via de Advertenties, en de Brewz Partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal vervat in of benaderd via de Advertenties of enige claims, acties, procedures, kosten, uitgaven, schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van, of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw deelname aan de Advertenties. De Brewz Partijen geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van advertenties of producten die worden aangeboden of gekocht via of in verband met de Advertenties op de website.

  11 Vrijwaring.

  U gaat ermee akkoord om de Brewz Partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade (werkelijke en gevolgschade), verliezen en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met claims met betrekking tot uw schending van deze Voorwaarden.

  12 Abonnement mybrewery.brewz.nl

  Het lidmaatschap mybrewery.brewz.nl wordt online aangemaakt en voor de eerste keer voor de duur van een jaar. Na ommekomst van een jaar is het elke maand opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van een hele kalendermaand.

  Het lidmaatschap dient te worden aangegaan onder de voorwaarde van een automatische afschrijving per maand.

  13 Geen aansprakelijkheid

  Brewz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het technisch niet bereikbaar zijn van de applicatie en/of de websites van derden of van www.brewz.nl en/of mybrewery.brewz.nl zelf. Ook niet indien er sprake is van een betaald abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  14 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank.

  Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen van andere staten. De Nederlandse rechter is te allen tijde bevoegd kennis te nemen van conflicten die niet onderhands kunnen worden opgelost.

  Versie februari 2023

  Brewz

  Leliestraat 29, 7514 XJ Enschede

  KvK 71723560

  BTW NL001943476B23